Αρχεία - Έγγραφα


ΦΕΚ Συγχώνευσης

 Καταστατικό Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

Άρθρο 1: Συγχώνευση

    Ο Δήμος Φλώρινας συγχωνεύει τις κάτωθι κοινωφελείς επιχειρήσεις του Δήμου Φλώρινας:

1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 90/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7280/10−8−2001, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1126/30−8−2001 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 340/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 109000/7395, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2143/31−12−2010.

2. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μελίτης», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 48/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μελίτης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 116508/9003/8−2−2010, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 704/4−6−2003 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 167/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μελίτης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 116508/9003/8−2−2010, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 292/22−3−2010.

3. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάσματος», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάσματος, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7366/2−8−2002, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1114/26−8−2002 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 178/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάσματος, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 117983/9124/18−1−2010, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 198/1−3−2010 και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης.

 

Άρθρο 2: Επωνυμία-Διακριτικός τίτλος

    Η επωνυμία της κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

 

Άρθρο 3: Κατηγορία Επιχείρησης.

    Η κατηγορία της επιχείρησης θα είναι «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

Άρθρο 4: Σκοποί της Επιχείρησης

Α) Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ. 1 περίπτ. στ’)

-          Η  λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,

-          Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,

-          Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,

-          Η λειτουργία ωδείου.

Β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

-          Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

-         Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

-          Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.

-     Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

-          Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων.

-          Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου.

Γ) Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:

-          Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.

-         Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

 

Άρθρο 5: Διάρκεια της Επιχείρησης

    Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Άρθρο 6: Έδρα της επιχείρησης.

    Έδρα της Επιχείρησης είναι ο  Δήμος Φλώρινας.

 

Άρθρο 7: Κεφάλαιο της Επιχείρησης

    Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συγκεκριμένα ορίζεται σε 314.631,95 € όπως προκύπτει από το άθροισμα:

α. του κεφαλαίου ύψους 88.041,09 € της επιχείρησης «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας».

β. του κεφαλαίου ύψους 14.673,51 € της επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μελίτης».

γ. του κεφαλαίου ύψους (αρχικό κεφάλαιο 88.041,09€ και αύξηση κεφαλαίου κατά 123.876,26€) 211.917,35 € της επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάσματος».

 

Άρθρο 8: Διοίκηση

    Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:

-          Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

-          Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.

-       Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

-        Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος καταλαμβάνει θέση ενός εκ των δημοτών και υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών.

 

Άρθρο 9: Πόροι  της Επιχείρησης

    Πόροι της Επιχείρησης ορίζονται:

-        Η χρηματοδότηση από το Δήμο Φλώρινας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το     

         επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν.3463/2006.

-        Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06.

-         Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

-        Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

-        Λοιπές επιχορηγήσεις.

-        Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.

 

Άρθρο 10: Λύση της Επιχείρησης

    Η επιχείρηση λύεται όταν:

Α. Παρέλθει η διάρκειά της

Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 

Άρθρο 11: Λοιπές διατάξεις

    Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

    Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

    Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦΗ) Δήμου Φλώρινας και οι δομές Βοήθεια στο σπίτι του πρώην Δήμου Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινωφελούς επιχείρησης ως διακριτές δράσεις.

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?