Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας  (ΦΕΚ 992/Β΄/26-05-2011), στην οποία έγινε, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας (ΔΗ.Κ.Ε.Φ.), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Περάσματος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μελίτης σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας».

 

     Σήμερα η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα :

 

-          Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας

-          Βοήθεια στο Σπίτι Περάσματος

-          Βοήθεια στο Σπίτι Κάτω Κλεινών

-          Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης

-          Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

-          Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Φλαμπούρου

-          Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.) 

-          Απασχόληση ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.)

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?